увійти рус / eng / укр

 

Форма договору про спільну діяльність

 

               (варіант договору про спільну діяльність - здесь)

 

 

Рекомендації по створенню Віртуальної організації

 

 

Організації об'єднують свої зусилля в розвитку певного наукового напряму шляхом створення Віртуальної організації, за допомогою якої збільшуються обчислювальні ресурси, збільшується швидкість обміну інформацією, відбувається усунення дублювання обчислювальних експериментів, створюються розподілені банки даних програмного забезпечення, які потрібні для вирішення наукових завдань, розробляються  загальні програми наукових досліджень, створюються національні і міжнародні програми, а також провадять підготовку кадрів  в обраному напрямі .

Віртуальна організація для координації дій і виконання спільної наукової програми створює координаційний центр - центр ВО.

 

Віртуальна організація це організація відкрита для співпраці і приєднання до співпраці нових членів. ВО створюється на основі договору про спільну діяльність (договорів про співпрацю) без утворення юридичної особи, функції якої бере на себе головна організація.

Для виконання представницьких, організаційних і юридичних функцій  центр ВО створюється  при одній з організацій, що входять до складу ВО, що бере на себе функцію головної організації.

Управління ВО здійснюється Радою ВО, утвореної з представників членів-організацій  ВО, яка призначає Виконавчий орган(координаційний центр) - центр ВО.

Рада збирається для визначення стратегічного розвитку ВО  і затвердження програми співпраці двічі на рік. Керівник центру ВО вибирається з числа керівництва тієї організації, яка  визначена як головна. Члени центру ВО можуть вибиратися як з числа співробітників головної організації, так і з числа представників членів-організацій ВО.

Як правило співпраця грунтується на наступних принципах:

- Сторона, яка робить матеріал, устаткування або компоненти доступними іншій стороні, в цілях виконання цього договору  повинна залишитися власником цього  матеріалу, устаткування або компонентів.

- Кожна Сторона відповідає за  власні дії, включаючи виконання своїх  зобов'язань відповідно до будь-якої угоди  за державною програмою або іншим грантом  або відповідно до будь-якої  іншої угоди про співпрацю, які в тій чи іншій мірі пов'язані з УНГ.

 

-Кожна  Сторона несе   витрати по виконанню своїх обов'язків відповідних договору, включаючи відрядження  і існування свого  власного персоналу, транспортування товарів і устаткування і пов'язаної документації, якщо не узгоджене інше в цьому договорі.

 

-Кожна  Сторона повинна зробити доступним безкоштовно для іншої сторони будь-який офіс/простір для проведення зустрічей необхідний для спільних дій.

 

-Обов'язки Сторін  виконуються на підставі  відповідних  у кожної із сторін процедурам фінансування і доступності  засобів, що виділяються. Якщо   будь-яка із сторін  стикається з бюджетними  проблемами в ході  відповідних внутрішніх процедур, які можуть торкнутися операцій, які виконуються в рамках цього  договру,  Сторона повинна повідомити  і консультуватися з іншою стороною своєчасно, щоб мінімізувати негативну дію таких проблем на співпрацю. Сторони повинні спільно шукати взаємно  прийнятні  рішення.

Положення про персонал:

1. Кожна Сторона має  виняткову  відповідальність  за будь-який персонал, найнятий, щоб виконати роботу за цим договором.

2. У разі, якщо персонал, найнятий однією Стороною тимчасово, виконує роботу за цим договором  на території іншої сторони  (надалі іменоване "відрядження"), застосовуються наступні положення:

(a)  Особи, які  знаходяться у відрядженні  повинні підкорятися  усім регулюючим положенням, включаючи, зокрема правила техніка безпеки,  яка  застосовується до співробітників іншої Сторони на території якої вони знаходяться.

(b)       Персонал відряджений однією стороною до іншої сторони   залишається співробітниками першої Сторони  і ця  Сторона, як працедавець, повинні нести виняткову відповідальність за оплату праці  і за  відповідне  соціальне  забезпечення  і страхування, включаючи страхування відповідальності перед третьою стороною і медичне страхування.

(c)        Якщо не узгоджене інше зацікавленими сторонами, Права на інтелектуальну власність, вироблену відрядженим  персоналом  іншій Стороні,  належить Стороні, якій належить  такий персонал.

 

У договорі необхідно прописати процедуру призначення і зняття керівного складу, включаючи менеджера, адміністратора і адміністратора по безпеці ВО.

Має бути описана процедура прийняття і виключення членів ВО, а також періодична перереєстрація членів ВО не менше одного разу на рік.

Має бути описана процедура виходу членів-організацій із складу ВО  і процедура виключення членів ВО, що є співробітниками цієї організації. Також має бути описано, що відбувається у випадку вибуття з членів ВО усіх співробітників однієї з членів-організацій ВО, а також вибуття члена ВО із співробітників організації-члена ВО.

Має бути описана процедура виключення або інші санкції на членів ВО тих, що порушили правила УНГ, що порушили безпеку Грід, що ведуть діяльність що суперечить меті і завданням ВО.

У разі створення ВО, відкритою для входження інших організацій необхідно описати процедуру і згоду сторін на цю процедуру. Наприклад, доручити головній організації від імені ВО укласти договір про співпрацю з організаціями, які виявлять бажання увійти дол складу  ВО, у разі визнання ними усіх положень цього договору і правил УНГ.

У договорі також описується політика надання  ресурсів і координація адміністраторів грід-сайтів.

Приєднання нових організацій до створеної ВО може здійснюватися на основі двостороннього договору між ВО в особі головної організації і новим членом-організацією.

Аналогічним чином можуть підписуватися договори про співпрацю з організаціями, що не входять до складу  ВО, але які надають ресурси для здійснення програми ВО.

 

У договорі має бути вказаний представник від організації -члена ВО, який може підтвердити законність даних про користувача і засвідчити його особу.

 

Договір про спільну діяльність - dogovir_pro_spilnu_diyaln.pdf  - 491 кБ  - NEW

Положення про ВО -  VO_Policy_v.1.0.doc- 193 кБ

Політика прийнятного використання - OSG VO AUP-template-v 1.0.doc - 124 кБ

 

 

 

Розроблено в MCG
© 2011, Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова